تترون صبا عرض 3 متر

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻼﺣﻔﻪ - ﮐﺎﻻی ﺧﻮاب -سرویس خواب عروس

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت: ﺛﺒﺎت رﻧﮓ -ﻋﺪم ﭘﺮزدﻫﯽ - ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﻧﺮﻣﯽ زیردست-ﺑﺪون آﺑﺮﻓﺖ - اﺗﻮﭘﺬﯾﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ - اﺳﺘﺤﮑﺎم و دوام ﺑﺎﻻ

ﮔﺎراﻧﺘﯽ اﺻﺎﻟﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺎﻻ

سازنده: صبا بافت
قیمت: 0 ریال
پارچه
عرض: ۳۰۰ سانتیمتر
وزن: 370 گرم
جنس: ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮوﯾﺴﮑﻮز ﻓﻼﻣﻨﺖ ﻣﺮﻏﻮب و اﺳﺘﺎﻧﺪارد
تنوع رنگ: 60 رنگ
بسته بندی: 40 متری رول
تعداد: 
Copyright www.webdesigner-profi.de