تترون صبا عرض 150

تترون صبا عرض 150 تترون صبا عرض 150
  • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﯿﺮاﻫﻦ - ﻣﺎﻧﺘﻮ- ﺧﺮﺟﮑﺎر-ﻟﺒﺎس ﻓﺮم ﻣﺪارس و ادارات
  • ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت:ﺛﺒﺎت رﻧﮓ - ﻋﺪم ﭘﺮزدﻫﯽ- ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﻧﺮﻣﯽ زیردست-ﺑﺪون آﺑﺮﻓﺖ - اﺗﻮ ﭘﺬﯾﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ - اﺳﺘﺤﮑﺎم و دوام ﺑﺎﻻ
  • ﮔﺎراﻧﺘﯽ اﺻﺎﻟﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺎﻻ
سازنده: صبا بافت
قیمت: 850,000 ریال
پارچه
عرض: 150 سانتیمتر
وزن: 190 گرم
جنس: ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮوﯾﺴﮑﻮز ﻓﻼﻣﻨﺖ ﻣﺮﻏﻮب و اﺳﺘﺎﻧﺪارد
تنوع رنگ: 72 رنگ
بسته بندی: 50 متری کتابی
تعداد: 
Copyright www.webdesigner-profi.de