تترون نخ 40 صبا

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﯿﺮاﻫﻦ -ﻟﺒﺎس ﻓﺮم ﻣﺪارس و ادارات- لباس زنانه-شومیز

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت:ﺛﺒﺎت رﻧﮓ-ﻋﺪم ﭘﺮزدﻫﯽ-ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﻧﺮﻣﯽ زیر دست-ﺑﺪون آﺑﺮﻓﺖ-اﺗﻮﭘﺬﯾﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ-ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ و اﺣﺴﺎس ﺧﻨﮑﯽ

 ﮔﺎراﻧﺘﯽ اﺻﺎﻟﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺎﻻ

سازنده: صبا بافت
قیمت: 0 ریال
پارچه
عرض: 180 سانتیمتر
وزن: 270 گرم
جنس: نخ 40
تنوع رنگ: ۴۲ رنگ
بسته بندی: 40 متری کتابی
تعداد: 
Copyright www.webdesigner-profi.de